Skötsel och underhåll av ventilationsystem

Skötsel och underhåll av ventilationsystem

Vi utför projektering, nyinstallation, ombyggnad och service  för både del och helhetslösningar inom elinstalation. Vi genomför även alla typer av elektriska arbeten i  undercentraler och fläktrum från montering av belysning till installation av  kraftmatning. Våra installatörer har elbehörighet och vi genomför  kontinuerligt de uppdateringar av kompetens som krävs.

Är du självständig elmontör? Kontakta oss.

 

Vad är ventilation?

Ventilation är ett sammanfattande begrepp för luftdistribution, luftspridning och luftväxling. Bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften men tar inte bort allt.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss storlek på luftväxlingen men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, tilluft, är ren och att den tillförs de delar av lokalerna där personer vistas och på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår.

Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Luft inomhus kan innehålla flera hundra olika föroreningar. Vart tredje barn och var fjärde vuxen har någon form allergi eller annan överkänslighet men orsakerna till det är omdiskuterat.

Halten av luftföroreningar på en arbetsplats ska vara låg för att inte ge besvär. För en del ämnen som hanteras inom industrin finns en direkt koppling till olika typer av ohälsa.

Genom att byta ut den förorenade luften mot luft utifrån, luftväxling, kan halten av föroreningar minskas.

Arbetslokaler och personalutrymmen ska ha sådana ventilationssystem för luftväxling att luftkvaliteten är tillfredsställande, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Det finns inga krav på fläktar men oftast behövs det för att få tillräckligt bra luft.

Källa: www.av.se/teman/ventilation/